26-05-08

9de (negende) zondag door het a-jaar

Eerste lezing : Deuteronomium 11,18.26-28 . Verwijzing : Dt 11,18.26-28 .

Mozes sprak tot het volk: "Prent mijn woorden in uw hart en in uw ziel, bindt ze als een teken op uw hand en draag ze als een band om uw voorhoofd. Zo stel ik u heden zegen voor en vloek: zegen als gij gehoorzaamt aan de geboden van de Heer, die ik u heden geef; vloek als gij aan zijn geboden niet gehoorzaamt en afwijkt van de weg die ik u heden voorschrijf, door achter andere goden aan te lopen, die gij niet kent."

Tweede lezing : Romeinen 3,21-25a.28 . Verwijzing : Rom 3,21-25a.28 .

Broeders en zusters, nu is, buiten de wet om, Gods gerechtigheid openbaar geworden, waarvan de wet en de profeten getuigenis afleggen: Gods gerechtigheid, die zich door het geloof in Jezus Christus meedeelt aan allen die geloven, zonder enig onderscheid. Want allen hebben gezondigd en allen zijn verstoken van de goddelijke heerlijkheid. En allen worden zij om niet door zijn genade gerechtvaardigd, krachtens de verlossing die in Christus Jezus is. Hem heeft God, voor wie gelooft, aangewezen als zoenoffer door zijn bloed. Ik beweer dat de mens gerechtvaardigd wordt door te geloven, niet door de wet te onderhouden.

Evangelie : Matteüs 7,21-27 . Verwijzing : Mt 7,21-27 .

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: "Niet ieder die tot Mij zegt: Heer, Heer! zal binnengaan in het Koninkrijk der hemelen, maar hij die de wil doet van mijn Vader die in de hemel is. Velen zullen op die dag tot Mij zeggen: Heer, Heer, hebben wij niet in uw Naam geprofeteerd en hebben wij niet in uw Naam duivels uitgedreven en in uw Naam veel wonderen gedaan? Maar dan zal Ik hun onomwonden verklaren: Nooit heb ik u gekend; gaat weg van Mij, gij die ongerechtigheid doet! Ieder nu, die deze woorden van Mij hoort en ernaar handelt, kan men vergelijken met een verstandig man die zijn huis op rotsgrond bouwde. De regen viel neer, de bergstromen kwamen omlaag, de storm stak op en zij stortten zich op dat huis, maar het viel niet in, want het stond gegrondvest op de rots. Maar ieder die deze woorden van Mij hoort, doch er niet naar handelt kan men vergelijken met een dwaas die zijn huis bouwde op het zand. De regen viel neer, de bergstromen kwamen omlaag, de storm stak op en zij beukten dat huis, zodat het volledig verwoest werd."


11:23 Gepost door BIJBELLEERHUIS in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |